СТЕМО | Абонаментни печатни услуги MyPRINT | СТЕМО ООД, София

Условия

1. Изисквания за активиране на управляема печатна услуга MyPRINT.
Срокът за активиране и безпроблемно функциониране на услугата MyPRINT е свързан с изпълнението на следните изисквания:

2. Заявяване на план. Договор.

3. Клиентски портал.
След активиране на услугата ще получите по електронен път данните за идентификация в Клиентски портал или може да направите регистрация тук.
Клиентският портал предоставя следните възможности:

4. Планове, отчитане, фактуриране и плащане.
4.1. Общи условия за абонаментните планове
      • Неизразходваните копия, включени в месечния пакет на абонаментния план, не се прехвърлят за следващ период.
      • Текущият абонаментен план може да бъде променян след изтичане на първия месец на предоставяне на услугата, чрез заявяване на промяна в Клиентския портал. Няма ограничение за броя на промените по време на активния абонаментен план. Системата ще приеме за валиден през следващия отчетен период последният заявен от потребителя абонаментен план. Новият абонаментен план влиза в сила на следващия ден след издаването на фактурата за изтеклия месец.
4.2. Отчитане на период
      • Избраната управляема печатна услуга започва да се отчита от датата на нейното активиране.
      • Периодът за отчитане е 30 календарни дни.
4.3. Първоначална инсталация за активиране на услугата.
      • Таксата за първоначална инсталация се начислява и заплаща при заявяване на услугата. След използване на услугата за период от 12 месеца без прекъсване и при редовно плащане на задълженията, стойността заплатена за първоначална инсталация се възстановява по банков път през месеца, следващ изпълнението на горното условие.
4.4. Месечна сметка
В месечната сметка за управляема печатна услуга МyPRINT, която абонатът получава са начислени:

4.5. Плащане
Плащането на всички издадени фактури се извършва по банков път на посочената във фактурата банкова сметка.

5. Поддръжка и обслужване

6. Прекратяване на услугата.

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЯЕМИ ПЕЧАТНИ УСЛУГИ
MyPRINT (в сила от 06.03.2022г.)


8. Стандартна ценова листа (в сила от 10.03.2022г.)